V A B I L O

Sklicujem redno sejo Občnega zbora Muzejskega društva Bled v sredo, dne 21. decembra 2016 ob 18.30 uri v zgornji sejni sobi Festivalne dvorane na Bledu

  1. Otvoritev zbora in imenovanje delovnega predsedstva
  2. Sprejem dnevnega reda
  3. Pregled zapisnika zadnjega občnega zbora
  4. Poročilo o delu društva za leto 2016
  5. Program dela društva za leto 2017 (Vernig, Vidic, Rejc)
  6. Sprejem pravilnika o računovodstvu
  7. Razno

Po Občnem zboru bo kulturni program. Presenečenje!!

Vabljeni vsi člani, vsi sponzorji, vsi donatorji 0,5% dohodnine in vsi ljubitelji zgodovine in kulture, ki spremljate delo Muzejskega društva.

Bled, 16. december 2016

Predsednik: Srečo Vernig