DANES SMO PREJELI ODLOČBO MINISTRSTVA ZA KULTURO, S KATERO JE MUZEJSKEMU DRUŠTVU BLED PODELJEN STATUS DELOVANJA V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU KULTURE

REPUBLIKA SLOVENUA, MINISTRSTVO ZA KULTURO, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana

T: 01 369 59 00       F: 01 309 59 01       E. gp.mk@gov.si

Številka: 0140-86/2012/7     Datum: 28. 5. 2013

Na podlagi 80. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – v nadaljevanju ZUJIK (Uradni list RS, št.77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 94/09 – odl. US, 4/10, 20/11 in 100/11- odl. US) in 30. in prvega odstavka 31. člena Zakona o društvih (Uradni tist RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo) ter 5. člena Pravilnika o dotočitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejiih dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na podrodju vzgoje in izobraZevanja, raziskovalne dejavnosti, kulture in športa (Uradni list, RS, št. 102/12), v upravni zadevi pridobitve statusa v javnem interesu na področju kulture, na zahtevek Muzejskega društva Bled, Bodešče 12, 4260 Bled, ki ga zastopa Srecko Vernig, cesta v Megre 1, 4260 Bled, izdaja minister, pristojen za kulturo, naslednjo

odločbo

1. Muzejskemu društvu Bled, Bodešče 12, 4260 Bled, matična številka 2141876, se podeli status v javnem interesu na področju kulture.
2. V postopku niso nastali posebni stroški.

Obrazložitev:

Muzejsko drustvo Bled, Bodešče 12, 4260 Bled, je dne 19. 12. 20l2 vložilo zahtevo za pridobitev statusa v javnem interesu na podrodju kulture. K vlogi je predložilo poročilo o delu, iz katerega je razvidno izvajanje programov, projektov in drugih aktivnosti, ki jih je društvo izvajalo v javnem interesu v zadnjih dveh letih, in o porabi sredstev za njihovo doseganje, program prihodnjega delovanja, utemeljitev, izjavo zastopnika pravne osebe, da se strinja z vodenjem in obdelavo osebnih podatkov, izjavo, da ustanovitelji oziroma člani niso pravne osebe javnega prava, izjavo, da niso pridobili statusa v javnem interesu na drugih podrodjih, izjavo, da ne izvaiajo programov, ki bi bili v pristojnosti več ministrstev, zato ni potrebno predhodno soglasje drugih pristojnih ministrstev, fotokopijo odlodbe Upravne enote Radovljica št. 215-133/2011-3 z dne 14. 6. 2011 o spremembi zastopnika društva in statuta društva, pravila društva z dne 8. 4. 2011 ter dokazila o rezultatih delovanja društva (fotokopije objav v lokalnih medijih, izid zloženke, izid knjige).

Na podlagi 32. člena Zakona o društvih društvo poda vlogo za podelitev statusa društva v javnem interesu pri pristojnem ministrstvu. K vlogi mora predloziti poročilo o delu, iz katerega mora biti razvidno izvajanje programov, projektov in drugih aktivnosti, ki jih je društvo izvajalo v javnem interesu v zadnjih dveh letih, in o porabi sredstev za njihovo doseganje, sprejeti program prihodnjega delovanja na teh področjih in dokazila o rezultatih svojega delovanja. Pristojno ministrstvo si v postopku podelitve statusa društva v javnem interesu iz uradnih evidenc pridobi podatek o registraciji društua, ustanoviteljih in zastopniku društva ter kopijo veljavnega temeljnega akta društva, ki je v zbirki listin registra društev, od AJPES pa letni porodili društva za zadnji dve leti.

Na podlagi tretjega odstavka 5. člena Pravilnika o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju vzgoje in izobražvanja, raziskovalne dejavnosti, kulture in športa je strokovna komisije iz 20. člena ZUJIK na seji strokovne komisije za premično kulturno dediščino dne 7. 3. 2013 obravnavala vlogo društva in menila, da je potrebno vlogo dopolniti v skladu s 5. členom tega pravilnika. lz dopolnitve vloge mora biti razvidno, pri katerih projektih je društvo organizator oziroma soorganizator ter kakšen je njihov prispevek pri realizaciji projekta. Predložiti je potrebno izvod publikacije, ki jo društuo izdaja in izvod Zbornika ob tisočletnici prve omembe gradu. Strokovna komisija poudarja, da javni interes na podrodju kulture predstavlja raziskovanje in preučevanje blejske dedišine v lokalne okolju kot lokalne vrednote. Društvo naj izkaže, kako se povezuje in sodeluje z domačimi oziroma mednarodnimi sorodnimi organizacijami ali s Slovenci v zamejstvu ali po svetu, ki izvajajo dejavnosti na področju kulture. Društvo je bilo z obvestilom pristojnega ministrstva št. 0140-86/2O12/5 z dne 8. 3. 2013 obveščeno o mnenju strokovne komisije ter pozvano, da v postavljenem roku dopolni vlogo. Društvo je dne 3. 4. 2013 dopolnilo vlogo z zahtevanimi listinami in pojasnili.

Po vpogledu v Centralni register društev pri Ministrstvu za notranje zadeve je bilo dne 9. 1. 2013 ugotovljeno, da je navedeno društvo registrirano in deluje, da njegovi ustanovitelji in člani niso pravne osebe javnega prava ter da je posredovani temeljni akt društva veljaven.

Pristojno ministrstvo je na spletnem portalu Agencije RS za javnopravne evidence in storitve – AJPES vpogledalo v letni poročili društva za leto 2012 in 2011.

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana, )e 21. 1. 2013 predložil mnenje in predlagal, da navedeno društvo pridobi status v javnem interesu na podrodju kulture.

V postopku je bilo na podlagi predloženih listin in drugih dokazil ugotovljeno, da navedeno društuo izpolnjuje splošne pogoje za podelitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu, in sicer: njegovi ustanovitelji in člani niso pravne osebe javnega prava, ima dejavnost, ki je v
javnem interesu, opredeljeno v temeljnem aktu, je registrirano in deluje najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za pridobitev statusa, sredstva zadnji dve leti pretežno uporablja za opravljanje te dejavnosti ter je redno izvajalo programe in druge dejavnosti za uresnidevanje namena in
ciljev, ki so v javnem interesu ter ima izdelane programe prihodnjega delovanja.

Na podlagi šeste alineje drugega odstavka 30. člena Zakona o društvih, mora drustvo izkazati pomembnejše dosežke svojega delovanja. Društvo izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja, če izpolnjuje vsaj tri kriterije, določene v 5. členu Pravilnika o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja, raziskovalne dejavnosti, kulture in športa. Društvo izkazuje pomembnejše dosežke svojega delovanja na področju varovanja kulturne dediščine. Svoj namen in cilje uresničuje z organizacijo kulturnih dogodkov, ki prispevajo k dostopnosti kulturnih dobrin. Društvo izvaja in razvija program in projekte pomembne za promocijo in podporo kulture, z namenom spodbuditi širjenje znanja in zavedanja o njenem pomenu v strokovni in širši javnost ter je izdajatelj publikacije Razgled o prestavitvi svojega delovanja. Društvo sodeluje z domačimi in mednarodnimi sorodnimi organizacijami, ki izvajajo dejavnost na področju kulture.

Glede na ugotovljena dejstva navedeno društvo s svojim delovanjem izkazuje pomembnejše dosežke svojega delovanja, zato je ministrstvo, pristojno za kulturo, na podlagi 80. člena ZUJIK, 30. in31. člena Zakona o društvih ter 5. člena Pravilnika o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja, raziskovalne dejavnosti, kulture in športa, odločilo kot je razvidno iz izreka te odlodbe.

Društvo v javnem interesu mora pristojnemu ministrstvu do 31. marca tekočega leta predložiti poročilo o delu, iz katerega mora biti razvidno izvajanje programov, projektov in drugih dejavnosti, ki jih je društvo oziroma pravna oseba zasebnega prava izvajala v javnem interesu in o porabi sredstev za njihovo doseganje za preteklo leto, po preteku starega pa tudi nov program prihodnjega delovanja.

Pristojno ministrstvo društvu oziroma pravni osebi zasebnega prava odvzame status v javnem interesu, če kljub opozorilu tudi v naknadnem roku 30 dni ne izpolni obveznosti predložitve poročila o delu.

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo je dovoljena pritožba v roku 15 dni od vročitve te odločbe. O pritožbi odloči Vlada Republike Slovenije. Pritožba se lahko vloži pisno ali ustno na zapisnik pri Ministrstvu za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana.

Na podlagi 2a točke 24. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo) se taksa ne plačuje za dokumente in dejanja v zvezi z odobritvijo statusa v javnem interesu.

Postopek vodila:
Marjetka Comino
višja svetovalka ll

dr. Uroš Grilc
MINISTER

Odločbo poslati z obvezno osebno vročitvijo:
Muzejsko društvo Bled, Bodešče 12, 4260 Bled