Na podlagi določil Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07-UPB1, 56/08),  21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08, 76/08, 100/08) in 16. člena Statuta občine Bled (Ur. l. RS št. 67/2009 – UPB) je Občinski svet Občine Bled na 13 redni seji, dne 19.2.2013 sprejel predlog sprememb Pravilnika o sofinanciranju ljubiteljske dejavnosti v Občini Bled, ki se v čistopisu glasi:

P R A V I L N I K

o  sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti  v  Občini Bled

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem pravilnikom se določijo namen, izvajalci, postopek pridobitve finančnih sredstev in merila za vrednotenje programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Bled.

2. člen

Občina v okviru letnega programa kulture določa tiste vsebine (programe), ki so v javnem interesu in so opredeljene v tem pravilniku.

Z letnim programom financiranja na področju kulture občina opredeli obseg finančnih sredstev in vsebine sofinanciranja. 

Letni načrt financiranja na področju kulture pripravi občinska uprava oziroma strokovna komisija, ki jo imenuje župan, sprejme pa ga občinski svet s sprejetjem proračuna.

3. člen

Sredstva se v proračunu zagotavljajo za naslednje namene:

–        Izvajanje redne dejavnosti  ljubiteljskih kulturnih društev,

–        izdajo tiskanih gradiv,

–        za nakup in vzdrževanje opreme za ljubiteljska kulturna društva. 

Za kulturne programe se štejejo vse oblike ustvarjanja, poustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih vrednot in kulturne dediščine na področju knjižne, glasbene, plesne, folklorne, muzejske, gledališke, lutkovne, literarne, likovne, fotografske, arheološke, muzejske, etnološke, rodoslovne ter drugih vsebin s področja kulture.

Predmet sofinanciranja tega pravilnika niso:

–        investicije v infrastrukturo na področju kulture,

–        prireditve,

–        programi, ki se v celoti financirajo iz Javnega sklada za kulturne dejavnosti RS, Izpostava Radovljica ali iz drugih virov,

–        programi, ki se sofinancirajo iz druge  postavke občinskega proračuna.

4. člen

Splošni pogoji za prijavo na razpis so:

–       da izvajalci delujejo najmanj eno leto na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti  (so najmanj eno leto registrirani v skladu z veljavno zakonodajo),

–       da imajo sedež v občini  in delujejo na področju ljubiteljske kulture na območju Občine Bled,

–       da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje za uresničitev načrtovanega programa,

–       da bodo programe, s katerimi kandidirajo na razpisu, večinoma izvajali na območju občine,

–       so člani Zveze kulturnih društev (v nadaljevanju ZKD) občin Bled, Bohinj, Gorje, Radovljica in redno sodelujejo na območnih preglednih prireditvah javnega sklada za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD), če je s strani JSKD za njihovo dejavnost razpisana vsebina,

–       opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,

–       imajo urejeno evidenco o članstvu in zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo programov, 

–       vodijo evidenco o opravljenih vajah in nastopih,

–       najmanj 1x letno svoje delo predstavijo javnosti,

–       programe, ki se vrednotijo po tem pravilniku, morajo izvajati člani društva, ki se prijavi na razpis.

 

POSTOPEK IZVEDBE JAVNEGA RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE IZVAJALCEV

5. člen

Proračunska sredstva, namenjena za sofinanciranje programov iz 3. člena tega pravilnika izvajalci pridobijo na osnovi kandidature na javnem razpisu.

Razpis se objavi na spletni strani občine oziroma na krajevno običajen način, po možnosti tudi v glasilu občine. Razpisna dokumentacija je od dneva objave razpisa objavljena na spletni strani občine in v pisni obliki dosegljiva na sedežu občine najmanj 20 dni. Izvajalci morajo posredovati vse izpolnjene obrazce s prilogami (poročilo o delu, program dela, seznam udeležencev, druga dokazila …), ki so zahtevani v razpisni dokumentaciji.

Razpis se lahko izvede v celoti ali v več delih. Dokazila o izpolnjevanju določenih pogojev, ki jih prijavitelj priloži k prijavi na prvi poziv, štejejo kot veljavna tudi v primeru ponovitve in jih ni potrebno ponovno prilagati.

 

6. člen

Postopek dodeljevanja finančnih sredstev vodi tričlanska komisija za vodenje postopka, ki jo s sklepom imenuje župan.

Komisija za vodenje postopka opravlja naslednje naloge:

–       priprava javnega razpisa,

–       ugotavljanje pravočasnosti vlog, ki so prispele na javni razpis,

–       odpiranje vlog in ugotavljanje formalnih pogojev,

–       vrednotenje in priprava predloga točkovanja programov (vsebin), skladno s sprejetimi merili in normativi,

–       izračun vrednosti točke pri posameznih programih (vsebinah) in vrednotenje ter priprava predloga sofinanciranja programov (vsebin), skladno s sprejetimi merili in normativi. 

Komisija mora v času celotnega postopka sproti voditi zapisnik.

Upravičencem do proračunskih sredstev občinska uprava izda sklepe o višini pripadajočih sredstev za določene programe (vsebine).  Zoper sklep je v roku 8 dni od vročitve dopustna pritožba na župana občine.

 

7. člen

Po preteku roka za pritožbe se z izvajalci programov oziroma vsebin sklenejo pogodbe o sofinanciranju izvedbe letnih programov (vsebin) ljubiteljske kulture v občini (v nadaljevanju: pogodba). Če izvajalec pogodbe ne podpiše in ne vrne občini v roku 8 dni od izdaje pisnega poziva za podpis, se šteje, da je izvajalec odstopil od zahteve po sofinanciranju posameznih vsebin na področju ljubiteljske kulture v občini.

Obvezne sestavine pogodbe so:

–       naziv in naslov izvajalca,

–       vsebina, obseg in čas realizacije programov (vsebin),

–       višina dodeljenih sredstev in način izplačila sredstev,

–       terminski plan porabe sredstev,

–       roki in način predložitve poročil in dokazil o izvajanju programov (vsebin) in o namenski porabi sredstev,

–       način nadzora nad namensko porabo sredstev,

–       posledice morebitnega kršenja pogodbenih obveznosti,

–       druge medsebojne pravice in obveznosti.

 

 

 

IZPLAČILA, POROČILA IN NADZOR NAD IZVAJANJEM LETNEGA PROGRAMA LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI

8. člen

Izvajalci ljubiteljskih kulturnih programov, ki pridobijo sredstva za redno dejavnost morajo občinski upravi najkasneje do 31. januarjapredložiti vsebinsko in finančno poročilo,ki vsebuje  računovodske izkaze s pojasnili, o delu izvajalca za preteklo leto.

Vsebinsko poročilo izvajalci ljubiteljskih kulturnih programov dokazujejo z dokumenti kot so:

–        pomembnejši odzivi medijev,

–        publikacije,

–        drugi nosilci besede, slike ali zvoka,

–        kopije objav v strokovni literaturi,

–        priporočila, priznanja,

–        drugo.

Izbrani izvajalci ljubiteljske kulturne dejavnosti so dolžni izvajati dogovorjene programe oziroma vsebine v skladu s pogodbo. Nadzor se lahko s strani pristojnega organa občine v času celotnega proračunskega obdobja izvaja tudi na mestu, kjer se program oziroma vsebina izvaja. V kolikor se z nadzorom ugotovi, da so bili podatki v vlogi na razpis ali v zahtevkih in poročilih o izvedbi programa neresnični, mora izvajalec vrniti prejeta sredstva za ta program oziroma vsebino, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.  

POGOJI, MERILA IN KRITERIJI ZA SOFINANCIRANJE IZVAJALCEV LJUBITELJSKIH KULTURNIH DEJAVNSOTI V OBČINI BLED TER NAKUP IN VZDRŽEVANJE OPREME

9. člen

Pogoji, merila in kriteriji za sofinanciranje izvajalcev ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Bled ter nakup in vzdrževanje opreme so opredeljeni v prilogi 1 in so sestavni del tega pravilnika.

 

KONČNA DOLOČBA

10. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Številka:

Datum:

 

                                                                                   Župan Občine Bled

                                                                                  Janez Fajfar

                                                                                                                                                                  PRILOGA 1

Merila in kriteriji po posameznih kulturnih dejavnostih – redna dejavnost
 
A)                   Instrumentalna in glasbena dejavnost: pevski zbori, pihalni orkester in instrumentalne skupine

I.                 kategorija:                                                                                   300 točk

Pogoji (letni program dela): 90 ur vaj, nov koncertni program, najmanj 1 samostojni koncert, 13 koncertnih ali priložnostnih nastopov;

II.               kategorija:                                                                                   135 točk

Pogoji (letni program dela): 75 ur vaj, več kot pol novega koncertnega programa, 1 samostojni koncert, 7 koncertnih ali priložnostnih nastopov;

III.              kategorija:                                                                                   90 točk

Pogoji (letni program dela): 60 ur vaj, vsaj tretjina programa novih skladb, 1 koncert (lahko v sodelovanju z drugim društvom), 5 koncertnih ali priložnostnih nastopov;

IV.             kategorija:                                                                                   45 točk

Pogoji (letni program dela): 30 ur vaj, 3 nove skladbe, 4 koncertni ali priložnostni nastopi.

Nov koncertni program pomeni izvedbo del, ki jih skupina izvaja prvič ali del, ki jih minula tri leta ni izvajala.
Samostojni koncert pomeni najmanj 45 minut izvedenega lastnega programa.
 
B)                   Gledališke in lutkovne skupine 

I.                           kategorija:                                                                                   300 točk

            Pogoji (letni program dela): 120 ur vaj, premiera dramskega oziroma lutkovnega             besedila v trajanju več kot 60 minut ali več kot 30 minut besedila, namenjenega             otrokom, 15 nastopov;

II.                         kategorija:                                                                                   135 točk

            Pogoji (letni program dela): 80 ur vaj, premiera dramskega oziroma lutkovnega             besedila v trajanju manj kot 60 minut ali manj kot 30 minut besedila, namenjenega             otrokom, 8 nastopov;

III.                        kategorija:                                                                                    90 točk

            Pogoji (letni program dela): 60 ur vaj, premiera krajšega dramskega oziroma             lutkovnega besedila, 6 nastopov;

IV.                       kategorija:                                                                                    45 točk

            Pogoji (letni program dela): 40 ur vaj, 4 priložnostni nastopi (recitali).

 

C)                   Folklorne skupine in skupine, ki ohranjajo ljudska opravila in običaje

I.                           kategorija:                                                                                   300 točk

            Pogoji (letni program dela): 90 ur vaj, 2 novi koreografiji, 1 samostojni celovečerni             nastop, 13 nastopov;

II.                         kategorija:                                                                                   135 točk

            Pogoji (letni program dela): 75 ur vaj, 1 nova koreografija, 1 celovečerni nastop (lahko             v sodelovanju z drugim društvom), 10 nastopov; 1 dodatno izobraževanje,

III.                        kategorija:                                                                                    90 točk

Pogoji (letni program dela): 60 ur vaj, 1 nova koreografija vsaki dve leti, 6 nastopov;  

IV.                       kategorija:                                                                                    45 točk

            Pogoji (letni program dela): 30 ur vaj, 4 nastopi.

 
D)                   Plesne skupine

I.                           kategorija:                                                                                   300 točk:

            Pogoji (letni program dela): 90 ur vaj, premiera plesne predstave v trajanju 60 minut,             5 krajših novih koreografij, 13 nastopov;

II.                         kategorija:                                                                                   135 točk

            Pogoji (letni program dela): 75 ur vaj, premiera plesne predstave v trajanju 30 minut,             3 krajše nove koreografije, 10 nastopov;

III.                        kategorija:                                                                                    90 točk

            Pogoji (letni program dela): 60 ur vaj, plesna predstava v trajanju 60 minut (lahko v             sodelovanju z drugim društvom), 2 krajši novi koreografiji, 8 nastopov;

IV.                       kategorija:                                                                                    45 točk

            Pogoji (letni program dela): 30 ur vaj, 4 nastopi.

 
E)                   Likovne in fotografske skupine

I.                           kategorija:                                                                                   150 točk

            Pogoji (letni program dela): 40 študijskih srečanj, 4 samostojne razstave skupine, 12             sodelovanj na drugih razstavah ali prireditvah;

II.                         kategorija:                                                                                   100 točk

            Pogoji (letni program dela): 30 študijskih srečanj, 2 samostojni razstavi skupine, 6             sodelovanj na drugih razstavah ali prireditvah;

III.                        kategorija:                                                                                    70 točk

            Pogoji (letni program dela): 20 študijskih srečanj, 1 samostojna razstava skupine, 4             sodelovanja na drugih razstavah ali prireditvah;

IV.                       kategorija:                                                                                    40 točk

            Pogoji (letni program dela): 10 študijskih srečanj, 4 sodelovanja na drugih razstavah             ali prireditvah.

 
F)                   Recitacijske in literarne skupine

I.                           kategorija:                                                                                   150 točk

            Pogoji (letni program dela): 40 srečanj, 4 samostojni literarni večeri, 8 sodelovanj na             literarnih večerih, 8 objav v publikacijah ali medijih;

II.                         kategorija:                                                                                   100 točk

            Pogoji (letni program dela): 30 srečanj, 2 samostojna literarna večera, 6 sodelovanj             na literarnih večerih, 6 objav v publikacijah ali medijih;

III.                        kategorija:                                                                                    75 točk

            Pogoji (letni program dela): 20 srečanj, 1 literarni večer (lahko v sodelovanju z drugim             društvom), 4 sodelovanja na literarnih srečanjih, 4 objave v publikacijah ali             medijih;

IV.                       kategorija:                                                                                    50 točk

            Pogoji (letni program dela): 10 srečanj, 4 sodelovanja na literarnih srečanjih ali 4             objave v publikacijah ali medijih.

G)            Ohranjanje kulturne dediščine (arheološka, etnološka, rodoslovna, muzejska dejavnost, obujanje starih običajev in podobno)

I.              kategorija:                                                                                     300 točk

Pogoji (letni program dela): samostojna razstava ali izdaja ene številke publikacije, organiziranje ali sodelovanje na vsaj šestih prireditvah, razstavah ali predavanjih, vsaj eno mednarodno sodelovanje.

II.                kategorija:                                                                                              135 točk

Pogoji (letni program dela): samostojna razstava, objaviti vsaj tri prispevke s področja kulturne dediščine v enem od medijev, organiziranje ali sodelovanje na vsaj štirih projektih ali predavanjih;

III.               kategorija:                                                                                              90 točk

Pogoji (letni program dela): objaviti vsaj dva prispevka s področja kulturne dediščine v enem od medijev, sodelovanje na vsaj treh projektih ali predavanjih;

IV.               kategorija:                                                                                              45 točk

Pogoji (letni program dela): objaviti vsaj en prispevek s področja kulturne dediščine v enem od medijev, sodelovanje na dveh drugih projektih ali predavanjih.

 
Definicija pojmov:
 
Razstavapomeni zbirko predmetov ali fotografij danih oziroma postavljenih na ogled.
Publikacijapomeni knjigo, časopis ali tiskano delo namenjeno javnosti.
Predavanjepomeni vsaj 45 minutno govorno podajanje vsebinsko zaokrožene strokovne snovi.
Mednarodno sodelovanjepomeni sodelovanje s sorodnimi kulturnimi institucijami v 
sosednjih deželah ali državah evropske skupnosti.

 

H)                   Dejavnost drugih kulturnih skupin in organizacij

I.                           kategorija:                                                                                               150 točk

Pogoji (letni program dela): 30 študijskih sestankov, 2 samostojni  strokovni   prireditvi, 4 sodelovanj na drugih prireditvah, 1 samostojna publikacija s področja delovanja, 8 objav v publikacijah ali medijih ;

II.                         kategorija:                                                                                               100 točk

            Pogoji (letni program dela): 20 študijskih sestankov, 1 samostojna strokovna prireditev,  4 sodelovanja na drugih prireditvah, 4 objave v publikacijah ali medijih ;

III.                        kategorija:                                                                                                75 točk

            Pogoji (letni program dela): 10 študijskih sestankov, 1 samostojna strokovna             prireditev, 2 sodelovanji na drugih prireditvah, objava v publikacijah ali       medijih;

IV.                       kategorija:                                                                                                50 točk

            Pogoji (letni program dela): 5 študijskih sestankov, 2 sodelovanji na drugih             prireditvah, objava v publikacijah ali medijih.

 
Dodatno točkovanje vseh dejavnosti 
 
Izobraževanje
-                       udeležba na seminarjih oziroma izobraževanjih/ na člana                  10 točk
-                       organizacija seminarjev in strokovnih izobraževanj               50 točk
 
Dodatno točkovanje glede na uspešnost – upoštevajo se uspehi doseženi v preteklem koledarskem letu 
 
Skupno število točk se za dejavnost poveča za:
-                       sodelovanje na mednarodnem  tekmovanju ali sodelovanje na mednarodni razstavi : 40 %;
-                       sodelovanje na državnem srečanju ali sodelovanje na državni razstavi : 30% ; 
-                       sodelovanje na regijskem srečanju ali sodelovanje na regijski razstavi: 20% ; 
-                       sodelovanje na območnem  srečanju ali sodelovanje na območni razstavi: 10 %.
 
Upošteva se le ena, najvišja uvrstitev ali priznanje na leto.
 
Pri uvrstitvi izvajalca kulturnega programa v določen kakovostni razred se upošteva izbor selektorja 
na podlagi udeležbe na območnem, regijskem in državnem tekmovanju. 
 
V primeru, da se izvajalec programa ocenjevanja ne udeleži, ostane točkovanje nespremenjeno. 
Upošteva se zadnje izvedeno ocenjevanje v preteklem letu, ki ga izvede ZKD, JSKD ali drugi 
dogovorno izbrani organizator tekmovanja z izdelanimi merili, razpisom… 
 
 
 
Dodatno točkovanje dela mlajših in starejših skupin
 
-                       v društvu ali sekciji (v društvu deluje več sekcij) je najmanj 70 % aktivnih starejših od 55 let 10 točk,
-                       v društvu ali sekciji (v društvu deluje več sekcij), je najmanj 70 % mlajših od 15 le 15 točk.
 
Dodatno točkovanje za delovanje društva s pridobljenim statusom delovanja v javnem interesu
 
-  društvom, ki so pridobila status delovanja v javnem interesu v kulturi, se poveča število točk za 10 %.
 

Merila in kriteriji za nakup in vzdrževanje opreme

      I.          Do sredstev za sofinanciranje so upravičena kulturna društva, v primeru, da je nakup in vzdrževanje opreme nepogrešljivo za izvajanje njihove redne dejavnosti, ter imajo za nakup in vzdrževanje opreme zagotovljenih vsaj 40 % lastnih sredstev.

    II.          Upravičeni stroški pri nakupu in vzdrževanju opreme so: instrumenti, kulise, ozvočenje, vzdrževanje opreme, oblačila in kostumi za nastope, reflektorji, strokovna literatura, računalniki, notni pulti, oprema za digitalno projekcijo, panoji, stekla, vitrine, omare, oprema za glasbeno spremljavo.

  III.          Oprema, ki je bila sofinancirana s strani Občine Bled, mora ostati v lasti kulturnega društva.

 

  

OBRAZLOŽITEV:

1. Uvod

Občina Bled je dodeljevanje sredstev za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Bled za posamezno proračunsko leto do sedaj urejala z vsakoletnim javnim razpisom, ki je vseboval merila in kriterije za vrednotenje programov, na podlagi katerih so bila nato izbranim izvajalcem kulturnih programov dodeljena proračunska sredstva.

Na 8. seji Občinskega sveta, dne 28.2.2012 je bila s strani svetnika g. Sreča Verniga dana pobuda, da se pristopi k določenim spremembam in dopolnitvam javnega razpisa oziroma meril za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Bled.

Občinska uprava je, skladno z danimi predlogi, pristopila k celostni ureditvi tega področja v samostojnem aktu in posledično pripravila osnutek Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Bled. Le-ta je bil posredovan v javno obravnavo vsem kulturnim društvom, muzejskemu društvu ter JSKD Izpostava Radovljica. V času javne obravnave na osnutek pravilnika ni bilo prejetih pripomb, razen s strani Muzejskega društva Bled. Z njegovim predsednikom je bil sklican sestanek ter nato pripravljen usklajen predlog Pravilnika.

Pravilnik o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Bled pravno formalno temelji na določilih Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. list RS, št. 77/07-UPB1, 56/08), 21. členu Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09), 16. členu Statuta Občine Bled (Ur. list RS, št. 67/09-UPB). 

2. Razlogi za sprejem Pravilnika

Celostna, vsebinsko pregledna,  transparentna ureditev področja sofinanciranja oziroma dodeljevanja proračunskih sredstev za programe ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Bled s samostojnim aktom.  Spodbuda kulturnim subjektom, izenačene možnosti delovanja le-teh.

3. Vsebina Pravilnika

3.1. Splošnedoločbe

V splošnih določbahPravilnika  so določene vsebine oz. kulturni programi, ki so v javnem interesu in financirana s tem pravilnikom, namen za katerega se zagotavljajo proračunska sredstva, splošni pogoji za prijavo na razpis in določeni izvajalci, ki se lahko prijavijo na razpis.

3.2. Vsebinske določbe

V tem delu Pravilnika  je opredeljen postopek izvedbe javnega razpisa, imenovanje in naloge komisije, ki vodi postopek dodeljevanja finančnih sredstev, sklenitev pogodbe z izbranimi izvajalci programov oz. vsebin, izplačila, poročila ter nadzor nad izvajanjem letnega programa ter eventuelne sankcije v primeru posredovanja neresničnih podatkov.

3.3. Pogoji, merila in kriteriji za sofinanciranje izvajalcev ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Bled  ter merila in kriteriji za nakup in vzdrževanje opreme

Le ti so opredeljeni v prilogi 1 in so sestavni del tega pravilnika.

Merila in kriteriji za sofinanciranje izvajalcev ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Bled, so določeni po posameznih kulturnih dejavnostih – redna dejavnost (instrumentalna in glasbena dejavnost, gledališke in lutkovne skupine, itd….), le-ti opredeljujejo pogoje, na podlagi katerih posamezni nosilci ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini lahko kandidirajo na določena občinska proračunska sredstva za izvajanje svoje dejavnosti.

Merila za posamezne kulturne dejavnosti  so vrednotena na osnovi kategorij (kategorije od I. do IV.), vsaka kategorija pa, glede na obseg in vsebino izvajanja letnega programa dela, z ustreznim številom točk.

 

Dodatne točke pa vsem dejavnostim prinese še: izobraževanje,dodatno točkovanje glede na uspehe v preteklem letu, zastopanost mlajših od 15 let in starejših od 55 let v društvu ali sekciji ter društva s pridobljenim statusom  delovanja v javnem interesu.

Društva ki pridobijo status delovanja v javnem interesu so namreč manj finančno odvisna od Občine, dobijo določena finančna sredstva od dohodnine, večja , lahko bolj dejavna v občini.

To je podlaga za vrednotenje programov, izbor ter določitev višine dodeljenih sredstev izbranim ljubiteljskim kulturnim programom.

Merila in kriteriji za nakup in vzdrževanje opreme pa določajo kdaj in pod kakšnimi pogoji so kulturna društva opravičena do sredstev za sofinanciranje, kaj so opravičeni stroški pri nakupu in vzdrževanju opreme ter prepoved odtujitve opreme, ki je bila sofinancirana s strani Občine Bled.

3.4. Končna določba

V končni določbi je določen začetek veljavnosti tega Pravilnika.  

 

4. Finančne posledice

Sprejem Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Bled ne bo povzročil novih ali dodatnih finančnih posledic za proračun občine. Sredstva se vsako leto določijo namensko na postavki, ob sprejetju proračuna.

 

                                                                                   Direktor občinske uprave

                                                                                           Matjaž Berčon