V A B I L O

Sklicujem redno sejo Občnega zbora Muzejskega društva Bled, dne 5. aprila 2013 ob 18.30 uri v prostorih Festivalne dvorane (mala sejna soba), Cesta svobode 11, 4260 Bled,
1. Otvoritev zbora in imenovanje delovnega predsedstva
2. Sprejem dnevnega reda
3. Pregled zapisnika zadnjega občnega zbora
4. Poročilo o delu društva za leto 2012
5. Potrditev zaključnega računa za leto 2012
6. Program dela društva za leto 2013 (oblikovanje sekcij)
7. Kandidatura na razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport za sofinanciranje javnih kulturnih programov izvajalcev, katerih ustanoviteljica ni država ali lokalna skupnost na področju kulturne dediščine.
8. Razgledi 2013
9. Razno

Bled, 28. marca 2013
Podpredsednica:                                                             Predsednik:
Zlata Rejc                                                                                Srečo Vernig